ENERGIA REAL, s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zrealizovaný projekt

Zrealizovaný projekt

Ako príklad výhodnosti využitia tepelného čerpadla na ohrev TÚV v bytových domoch uvádzam konkrétny projekt pre bytový dom Bodrocká 32-36 v Bratislave, ktorý sme projekčne riešili v máji 2011 a v prvom polroku 2012 došlo k realizácii projektu s oficiálnym uvedením do prevádzky 1.10.2012. V tomto prípade je výkon tepelného čerpadla (13,0 kW A2/W35) určený na vykrytie potreby tepla v letnom období a v prechodných obdobiach a zimnom období je doohrev teplej vody riešený zo systému CZT. Toto riešenie nám umožňoval fakt, že do objektu je privedený rozvod primárnej vykurovacej vody zo sústavy CZT celoročne pri minimálnej teplote 60°C. V objektoch, ktoré nemajú k dispozícii vykurovaciu vodu požadovanej teploty aj mimo vykurovacej sezóny by musel byť riešený doohrev TÚV elektrickým priamoohrevom, pričom by bolo treba zvoliť vyšší výkon tepelného čerpadla a zabezpečiť tak vyšší podiel výroby tepla tepelným čerpadlom. V nasledujúcej tabuľke a grafe uvádzame porovnanie prevádzkových nákladov na dodávku TÚV v danom objekte pôvodným systémom – zo sústavy CZT a navrhnutým spôsobom – predohrevom TÚV tepelným čerpadlom a doohrevom zo sústavy CZT. Aj keď ide o zjednodušené výpočty a odhady a prax možno ukáže mierne odchýlky od našich hodnôt, výhodnosť realizácie projektu je zrejmá. Samozrejme najväčšie rozdiely oproti našim odhadom spôsobí ťažko odhadnuteľný vývoj cien energií. Cenu elektrickej energie pre náš projekt sme uvažovali v nepriaznivej sadzbe pre podnikateľov, aj keď podľa „zdravého rozumu“ by bolo možné uvažovať aj so zvýhodnenou sadzbou pre domácnosti, pretože na základe Novely výnosu č.2/2008 z júla 2010 platí:

Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy preukáže, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa od 1. januára 2011 považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti.

V praxi je uznanie tejto sadzby náročné, pričom dôvody neuznania zvýhodnenej sadzby pre bytové domy sú diskutabilné a je to priestor na rozsiahlejšiu diskusiu...

Spotreba tepla na ohrev vodyPri prezentácií našich odhadov úspor v nákladoch na ohrev TÚV vo výške nad 60% sme sa doteraz stretávali s nedôverou verejnosti a podozreniami s prílišného optimizmu pri zostavovaní energetických a ekonomických bilancií a pri prezentovaní výhodnosti nášho riešenia. Dnes už ale máme v rukách reálne hodnoty a údaje získané meraním z prevádzky objektu Bodrocká 32-36 ktoré nielenže potvrdzujú správnosť našich úvah a prognóz, ale dokladujú vyššiu účinnosť zariadenia ako celku.

V nasledujúcom  grafe prezentujeme energetickú náročnosť ohrevu TÚV pôvodným spôsobom (ohrev len teplom zo sústavy CZT) a novým spôsobom – kombináciou ohrevu tepelným čerpadlom a teplom zo sústavy CZT. Z pôvodnej mernej spotreby tepla na ohrev vody 76,83 kWh/m3 sme klesli v mesiaci október na priemernú hodnotu energie spotrebovanej na ohrev vody 24 kWh/m3 (31%). Pri novom spôsobe ohrevu pozostáva energia na ohrev vody z časti elektrická energia, ktorá je spotrebovaná na činnosť tepelného čerpadla (priemer za október 15,6 kWh/m3) a z časti tepelná energia zo sústavy CZT (priemer za október 8,4 kWh/m3). Postupný nárast mernej spotreby energie na ohrev vody v októbri, ktorý je z grafu jasne viditeľný spôsobil pokles teploty ovzdušia v priebehu meraného obdobia.

Priemerné denné teplotyPre danú lokalitu je priemerná ročná teplota 10,5 °C, takže máme prvé skúsenosti s akou efektivitou pracuje zariadenie pri teplotách nižších ako je priemerná hodnota. Pre porovnanie našich predpokladov s realitou uvádzame, že naša predpokladaná priemerná spotreba energie na ohrev vody (pri priemernej teplote 10,5°C) bola 27,74 kWh/m3 , pričom v skutočnosti sme dosiahli v závere hodnoteného obdobia mernú spotrebu energie na ohrev vody 25,35 kWh/m3 pri priemernej dennej teplote +11,5°C, resp. 30,92 kWh/m3 pri priemernej dennej teplote +4°C čo korešponduje s našimi odhadmi.

Aby sme ale boli objektívni, musíme do grafov vniesť aj ceny energií, pretože pre činnosť tepelného čerpadla treba síce pomerne málo elektrickej energie, ale ide o „drahú“ energiu. V ďalšej tabuľke a grafe teda uvádzame, koľko by v meranom období „minuli“ (finančne) obyvatelia na ohrev TÚV v prípade ak by ostali pripojení bez zmien na sústavu CZT (platba za teplo – pôvodný stav),  koľko „minuli“ na ohrev vody novou technológiou (platba za teplo + elektrinu – nový stav) a pre zaujímavosť uvádzame aj náš predpoklad – s akými platbami za celkovú energiu sme počítali (platba za teplo + elektrinu – predpoklad).

FinancieNaše prvé skúsenosti teda potvrdzujú správnosť našich úvah a návrhov a dokladujú jednoznačne správnosť riešenia a jeho vhodnosť a efektívnosť pri riešení problematiky výroby a dodávky teplej vody v systémoch sústav centrálneho zásobovania teplom. Výsledné bilancie vykazujú priaznivejšie výsledky s akými sme do projektu vstupovali pri jeho prezentácií v štádiu návrhu a schvaľovania.

Porovnanie nákladovRiešenie, ktoré prezentujeme – ohrev TÚV využitím tepelného čerpadla vzduch – voda je možné samozrejme aj absolútnym odpojením od sústavy CZT, pričom treba dať dôraz na určenie správneho výkonu tepelného čerpadla a nadimenzovanie celej technologickej zostavy tak, aby spotreba elektrickej energie na doohrev bola čo najnižšia a zároveň bol dosiahnutý správny pomer investičných a prevádzkových nákladov. Je to teda najradikálnejší spôsob riešenia, pričom je spoľahlivo vyriešené objektové meranie spotreby teplej vody vrátane energií, zníži sa merná spotreba tepla na ohrev vody a zabezpečí sa lacná výroba tepla z trvalo obnoviteľného zdroja. Riešenie je možné aplikovať zo strany odberateľov TÚV a zabezpečiť si tak vlastnú prípravu TÚV, alebo aj zo strany teplárenských spoločností, pre ktoré by mohlo byť zaujímavým riešením lokálna príprava TÚV tepelnými čerpadlami mimo vykurovacej sezóny a prevádzkovanie veľkých centrálnych zdrojov tepla len vo vykurovacej sezóne na vykurovanie a podporu ohrevu TÚV. Riešenie ohrevu vody tepelnými čerpadlami nepredkladáme ako návod na rozbitie systémov CZT, ale prioritne ako návod na riešenie nedostatkov v systémoch dodávky TÚV z CZT.